Javni poziv Gimnazije Bora Stanković: Izdaju se DVA objekta i DVE garažeНа основу чл.4 .  Правилника о управљању, поступку и условима издавања у закуп зграда, посебних делова зграда и земљишта легата на којима је носилац права коришћења, Гимназија „Бора Станковић“ у Врању, на основу Одлуке Управног одбора Задужбине и Сагланости Школског одбора Гимназије „Бора Станковић“ у Врању о давању у закуп:  

ОГЛАШАВАЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА

За издавање у закуп следећих непокретности: 1. Објекат број 1, породична стамбена зграда  у улици Боре Станковића број 63 у Врању, на катастарској парцели број 5636, уписана у лист непокретности број 422 КО Врање 1, укупне површине 107м2 . Почетна цена закупнине је 200 (двеста) динара/м2 месечно. У цену није урачунат ПДВ;
 2. Објекат број 1, породична стамбена зграда на углу улица Краља Милана и Краља Александра Карађорђевића, на катастарској парцели број 2505, уписана у лист непокретности број 15578 КО Врање 1, укупне површине  179 м2, Почетна цена закупнине  је 200 (двеста) динара/м2 месечно. У цену није урачунат ПДВ;
 3. Помоћни објекти – две гараже, на катастарској парцели број 2505, уписане у лист непокретности број 15578 КО Врање 1, свака по 16 м2 по цени од по 3.000,00 (трихиљаде) динара месечно. У цену није урачунат ПДВ.

Објекти се не могу издати у закуп за обављање делатности свих игара на срећу и обављање угоститељских услуга са точењем алкохолних пића и брзе хране и делатности којима се ствара бука и загађује животна средина.

У понуђену цену закупа нису урачунати трошкови који се односе на коришћење објекта, као што су: електрична енергија, вода, телефон,  грејање, климатизација, смеће, таксе и сл.

Право учествовања на огласу, имају сва заинтересована физичка и правна лица.

Наведени простор издаје се на одређено време од 5 година у ВИЂЕНОМ СТАЊУ.

Учесници на огласу су у обавези да уплате депозит за обезбеђење учешћа на огласу за поднету пријаву у износу од једне месечне закупнине непокретности од почетне цене из огласана на текући рачун Задужбине 330-6001872-98

Учесницима који добију наведени простор у закуп, уплаћени депозит урачунаће се у висину закупнине за дати простор, а осталим учесницима огласа уплаћени депозит биће враћен у року од 30 дана од дана доношења одлуке о избору најповољнијег понуђача.

За разгледање објеката и ближе објашњење из огласа треба уплатити 1.000,00 (хиљаду) динара.

Разгледање  објекта који се даје у закуп вршиће се радним данима од :05.04. 2023.  године до: 28.04. 2023. године у времену од 10-12 часова.

Основни критеријум за избор најповољнијег понуђача је висина понуђене цене закупа.

Као један од допунских критеријума за избор најповољнијег понуђача, у случају да два или више понуђача поднесу идентичну понуду у погледу висине закупа, јесу понуђени услови плаћања закупнине. Други допунски критеријум за избор најповољнијег понуђача јесте дужина трајања закупа.

По спроведеном поступку јавног прикупљања писаних понуда проглашени закупац ће закључити Уговор о закупу непокретности на одређено време у року од 8 дана од дана избора најповољнијег понуђача, којим ће се детаљно регулисати међусобна права и обавезе уговорних страна.

Све понуде се достављају у писаној форми, у запечаћеним ковертама уз назнаку “КОМИСИЈИ ЗА ПОНУДЕ НЕ ОТВАРАТИ” и јасном назнаком на коју се непокретност односе, на адреси Гимназија „Бора Станковић“, ул. Партизанска бр.12, Врање.

Комисија неће разматрати понуде поднете у отвореној коверти или без јасне назнаке на коју се непокретност односе. Такође неће бити разматране понуде које не садрже јасно одређен износ на који понуда гласи, које се позивају на неку другу понуду, понуде дате под условом или се позивају на услове који нису предвиђени у огласу.

Уредна пријава на оглас треба да садржи :

Рок за достављање понуда је 28.04. 2023. године до 14,00 часова.

Понуде које стигну после рока наведеног у претходном ставу сматраће се неблаговременим. Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања ће бити враћене понуђачу, са назнаком да је понуда поднета неблаговремено.

Понуда понуђача за кога се утврди да је већ био или јесте закупац непокретности из легата и који по том или неком другом основу има дуговања према Гимназији „Бора Станковић“ у Врању или Задужбини или се није придржавао других уговорених одредаба, неће се разматрати.

Отварање понуда ће се одржати дана: 28.04.2023. године, у 14,00 часова у просторијама управе  Гимназије „Бора Станковић“ у Врању, у улици Партизанска бр. 12, у присуству Комисије формиране решењем Школског одбора.

Уколико подносилац понуде, који је одлуком Комисије изабран као најповољнији понуђач, не закључи уговор у остављеном року и не уплати износ на име обезбеђења уредног извршења својих обавеза , сматра се да је одустао од понуде , уз губитак права на повраћај депозита за обезбеђење учешћа на огласу, у том случају Комисија може предметни објекат понудити првом следећем најповољнијем понуђачу, уколико исти није повезано лице у складу са законом.

Непокретност се не може дати у подзакуп.

Особа за контакт
Зорица Анђелковић – Секретар школе
+381 17 400 – 835

                                                                                                       

Pratite InfoVranjske.rs i na Facebook stranici portala.  1. a be 05/04/2023
  2. Mile 06/04/2023
  3. Tričko 18/04/2023

  Ostavi komentar