„Indigo” u Bujanovcu: Lepota življenja u različitostima koja nas čine sličnimGrupa za decu i mlade „Indigo” u okviru projekta „Kulturna orijentacija i razmena u južnoj Srbiji”, kao i u okviru projekta „Podrška deci i tražiocima azila, izbeglicama, raseljenim Romima i obrazovnim ustanovama u Srbiji”, na originalan i izuzetno senzibilan način obeležila je u Bujanovcu u četvrtak 15. juna obeležila je Svetski dan izbeglica.

„Indigo” je u restoranu „5 zvezdica” u Bujanovcu organizovao interkulturalni događaj za mlade iz lokalnih i izbegličkih zajednica iz ovog grada u kome su mladi iz albanske, srpske, romske i izbegličke zajednice, zajedno sa budućim kuvarima iz Srednje škole „Sveti Sava” u Bujanovcu pripremili i prezentovali tradicionalna jela svojih zajednica sa ciljem međusobnog upoznavanjapovezivanja i kulturne razmene mladih, kao i razvijanja osećaja tolerancije i bliskosti kroz zajednički timski rad.Sve prisutne pozdravila je Tamara Simonović, izvršna direktorka „Indiga”.

Okupili smo se na Svetski dan izbeglica sa ciljem da prezentujemo jela iz različitih kultura i naučimo nešto iz tih kultura. Mladi iz različitih zajednica u Bujanovcu će nam predstaviti ta jela radi boljeg međusobnog upoznavanja i razumevanja i da kroz različitosti pronađemo ono što nam je zajedničko i što nas spaja, napomenula je Tamara Simonović.

Mladi iz albanske zajednice su prezentovali tradicionalno jelo svoje zajednice FLIJU, višeslojnu pitu  koja je staro jelo još iz doba Ilira i simbolizuje zrake Sunca, redovno se pravi 14. marta kao jelo dolazećeg leta.

Mladi iz srpske zajednice su prezentovali SAMSU, jelo od kore prelivene pavlakom i belim lukom, koje je tradicija isključivo juga Srbije.

Mladi iz romske zajednice su prezentovali jelo LOKUM, priprema ovog jela je najkraća od ostalih jela, jer se pravi u vremenu pre održavanja svadbi kada domaćinstva ove zajednice imaju mnogo gostiju.

Mladi iz izbegličke zajednice poreklom iz Sirije predstavili su SAMBUSEK, jelo od mesa sa različitim aromama koje se priprema u fritezi.

Zanimljivo je da su mladi koji su prezentovali jela svojih zajednica, spontano i apsolutno iskreno, pronašli zajedničku sličnost Albanaca, Srba, Roma i Sirijaca, napomenuvši da sva prezentovana jela u njihovim kućama pripremaju mame i bake!

Posle prezentacije jela, Tamara Simonović se zahvalila svima na saradnji, najpre Kancelariji za mlade u Bujanovcu, i predstavnicima Filozofskog fakulteta u Nišu sa kojim „Indigo” ima dugu saradnju na većem broju projekata.

Na kraju, degustacija jela bila je prilika da svi prisutni isprobaju prezentovana jela i međusobno se druže u izuzetno srdačnoj i opuštenoj atmosferi.

Ovom događaju prisustvovali su učenici srednjih škola „Sveti Sava” i „Sezoi Suroi” i osnovne škole „Branko Radičević” iz Bujanovca.

Podsećamo, Grupa za mlade i decu „Indigo” svoje projekte realizuje u saradnji sa kancelarijama za mlade u Vranju, Bujanovcu, Preševu i Bosilegradu, Međunarodom organizacijom za migracije, uz podršku Švajcarske i UNHCR-a.

“INDIGO” në Bujanoc: Bukuria e të jetuarit në dallime që na bëjnë të ngjashëm

Grupi për fëmijë dhe të rinj „Indigo“ në kuadër të projektit „Orientimi dhe shkëmbimi kulturor në Serbinë jugore“, si dhe në kuadër të projektit „Mbështetje për fëmijët dhe azilkërkuesit, refugjatët, romët e zhvendosur dhe institucionet arsimore në Serbi“, shënoi në në mënyrë origjinale dhe jashtëzakonisht të ndjeshme në Bujanoc të enjten, më 15 qershor, u shënua Dita Botërore e Refugjatëve.

“Indigo” organizoi një manifestim ndërkulturor për të rinjtë nga komunitetet lokale dhe refugjatët nga ky qytet në restorantin “5 Yje” në Bujanoc, në të cilin të rinjtë nga komuniteti shqiptar, serb, rom dhe refugjatë, së bashku me shefat e ardhshëm të kuzhinës nga Shkolla e mesme „Sveti Sava“ në Bujanoc përgatiti dhe prezantoi gatimet tradicionale të komuniteteve të tyre me qëllim të njohjes, lidhjes dhe shkëmbimit kulturor mes të rinjve, si dhe zhvillimin e ndjenjës së tolerancës dhe afërsisë përmes punës së përbashkët ekipore.
Të gjithë të pranishmëve u uroi mirëseardhjen Tamara Simonoviq, drejtoreshë ekzekutive e “Indigo”.

U mblodhëm në Ditën Botërore të Refugjatëve me qëllim që të prezantojmë pjata nga kultura të ndryshme dhe të mësojmë diçka nga ato kultura. Të rinjtë nga komunitetet e ndryshme të Bujanocit do të na i prezantojnë ato gatime që të njihemi më mirë dhe të kuptojmë njëri-tjetrin dhe të gjejmë atë që kemi të përbashkët dhe atë që na bashkon përmes dallimeve tona, tha Tamara Simonoviq.

Të rinjtë e komunitetit shqiptar prezantuan pjatën tradicionale të komunitetit të tyre „FILIJA“, një byrek shumështresor që është një pjatë e vjetër e kohës ilire dhe simbolizon rrezet e diellit, bëhet rregullisht në 14 mars si pjatë e ardhjes. verës.

Të rinjtë nga komuniteti serb prezantuan „samsa“ , një pjatë e bërë me kore të mbushur me salcë kosi dhe hudhër, e cila është një traditë ekskluzivisht në jug të Serbisë.

Të rinjtë e komunitetit rom prezantuan pjatën LOKUM, përgatitja e kësaj pjate është më e shkurtra nga gatimet e tjera, sepse bëhet në kohën para dasmave, kur familjet e këtij komuniteti kanë shumë mysafirë.

Të rinj nga komuniteti i refugjatëve me origjinë nga Siria prezantuan „SAMBUSEK“, një pjatë mishi me aroma të ndryshme që përgatitet në një tigan.

Është interesant fakti se të rinjtë që prezantuan gatimet e komuniteteve të tyre, spontanisht dhe absolutisht sinqerisht, gjetën një ngjashmëri të përbashkët mes shqiptarëve, serbëve, romëve dhe sirianëve, duke theksuar se të gjitha gatimet që prezantohen në shtëpitë e tyre përgatiten nga nënat dhe gjyshet!

Pas prezantimit të pjatës, Tamara Simonoviq falënderoi të gjithë për bashkëpunimin, para së gjithash Zyrën për Rini në Bujanoc dhe përfaqësuesit e Fakultetit Filozofik në Nish, me të cilët „Indigo“ ka një bashkëpunim të gjatë në një sërë projektesh. .

Në fund, degustimi i ushqimeve ishte një mundësi për të gjithë të pranishmit që të provonin pjatat e prezantuara dhe të shoqëroheshin me njëri-tjetrin në një atmosferë jashtëzakonisht të përzemërt dhe të relaksuar.

Në këtë manifestim morën pjesë nxënësit e shkollave të mesme „Sveti Sava“ dhe „Sezoi Suroi“ dhe të shkollës fillore „Branko Radičević“ nga Bujanoci.

Ju rikujtojmë se Grupi për të rinj dhe fëmijë “Indigo” i realizon projektet e veta në bashkëpunim me zyrat rinore në Vranjë, Bujanoc, Preshevë dhe Bosilegrad, Organizatën Ndërkombëtare për Migrim, me mbështetjen e Zvicrës dhe UNHCR-së.  • Ostavi komentar