Zaštitnik građana ispituje rad Policijske uprave Vranje u vezi afere falsifikatZaštitnik građana Republike Srbije po pritužbi Dragane Cvetković, ćerke Banjčanina Čedomira Cvetkovića, čiji je potpis falsifikovan na dokumentu Gradske uprave, zapisniku o saslušanju suseda, što je porodici poslanika Bulatovića omogućilo kupovinu školskog dvorišta u Vranjskoj Banji, pokrenuo je postupak ispitivanja rada Policijske uprave Vranje u vezi afere falsifikat.

AFERA FALSIFIKAT: VJT Niš prikuplja MATERIJAL o BANJSKOM predmetuZaključak Zaštitnika građana prenosimo u celini i bez izmena.

Na osnovu člana 33. stav 3. i stav 4. a u vezi sa članom 31 Zakona o Zaštitniku građana (Službeni glasnik RS, br. 105/2021), postupajući po pritužbi Dragane Cvetković podnete dana 11. jula 2022. godine, Zaštitnik građana donosi sledeći ZAKLJUČAK: Pokreće se ispitni postupak ocene zakonitosti i pravilnosti rada Ministarstva unutrašnjih poslova, Policijske uprave u Vranju.

Dana 11. jula 2022. godine Zaštitniku građana se pritužbom obratila pritužilja Dragana Cvetković, ukazujući da je lice po imenu Slaviša Bulatović zloupotrebio ime njenog oca na taj način što je falsifikovao njegov potpis na izjavi koja je sačinjena i overena od strane Gradske uprave Grada Vranja u cilju otkupa školskog dvorišta od strane imenovanog.

Pritužilja je istakla da je njen advokat Božo Prelević Osnovnom javnom tužilaštvu u Vranju podneo krivičnu prijavu, ali da Policijska uprava u Vranju nije postupila po nalogu ovog tužilaštva od 10. juna 2022. godine kojom je naloženo saslušanje učinioca krivičnog dela.

Ispitujući ispunjenost uslova za postupanje po podnetoj pritužbi u okviru navoda pritužbe i razloga za njeno podnošenje, razmatrajući priloženu dokumentaciju, Zaštitnik građana je doneo zaključak o pokretanju ispitnog postupka ocene zakonitosti i pravilnosti rada MUP, Policijske uprave vranje.
Potrebno je da se Policijska uprava Vranje u roku od 15 dana od dana prijema ovog akta izjasni o pritužbi i dostavi obaveštenje u vezi konkretnog slučaja, odnosno, dostavi izjašnjenje o tome da li je i na koji način postupila po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Vranju od 10. juna 2022. godine, shodno članu 34. stav 1. Zakona o Zaštitniku građana (Službeni glasnik RS, br. 105/21), piše u zaključku Zaštitnika građana koji je potpisala zamenik Jelena Stojanović.  1. Архитекта 30/07/2022
  2. Сссссс 30/07/2022
  3. Selma 30/07/2022
  4. Трајко 30/07/2022
  5. Ivan 30/07/2022
  6. Bora 30/07/2022
  7. Bugarin bosilegrad 30/07/2022
  8. Doktor 30/07/2022
  9. Tata Sofokle 30/07/2022
  10. Crta 30/07/2022
  11. Milance 30/07/2022
  12. Moler 30/07/2022
  13. Sofija 30/07/2022
  14. Trta szp 30/07/2022
  15. Laep 31/07/2022
  16. Vranjezguz 31/07/2022
  17. Cist 01/08/2022
  18. falsifikatorče 01/08/2022

  Ostavi komentar