POKS: Osnovni problem mladih OBRAZOVANJE i ZAPOŠLJAVANJEOdbor Pokreta Kraljevine Srbije u Vranju navodi za InfoVranjske.rs da položaj mladih obuhvata niz izazova i prilika koje utiču na njihov svakodnevni život i perspektive za budućnost, pa nekoliko ključnih aspekata može biti razmotreno.

Jedan od osnovnih problema sa kojima se mladi susreću u Vranju se tiče obrazovanja i zapošljavanja. S obzirom da kvalitet obrazovanja varira, i da je nezaposlenost među mladima značajan problem, Vranje se suočava sa problemom odliva mladih ka većim urbanim centrima ili inostranstvu u cilju traženja boljih obrazovnih i poslovnih mogućnosti, kao i višeg životnog standarda.Zbog toga, lokalna zajednica treba da radi na programima podrške zapošljavanju, poboljšanju digitalne infrastrukture i IT pismenosti, kao i razvoju preduzetničkog duha među mladima.

Drugi problemi se odnose na zdravstvenu zaštitu, socijalnu uključenost i bezbednost mladih. Vranje ima zdravstvene ustanove koje pružaju osnovne medicinske usluge, ali postoji potreba za boljom specijalističkom zdravstvenom zaštitom i preventivnim programima. Veoma je bitna i socijalna inkluzija i integracija svih mladih uključujući i one iz marginalizovanih grupa.Bezbednost mladih je prepoznata kao prioritet sa posebnim fokusom na borbu protiv nasilja, zloupotrebe supstanci i kriminala. Iz POKS-a ističu da programi prevencije i edukacije postoje, ali da oni nisu dovoljni.

Sledeći problem se tiče onoga što mlade čini mladima, kulture, slobodnog vremena, sporta, društvenog života. Kulturni život u Vranju je ,,bogat” kulturnim događajima, međutim, mladi ističu da nema dovoljno raznovrsnih sadržaja, i da treba njima prepustiti da u skladu sa svojim ukusima i potrebama kreiraju sadržaje.

Potrebno je omogućiti rad različitim omladinskim klubovima i organizacijama koje bi radile na unapređenju položaja mladih. Postoje potrebe i za sportskim klubovima, događajima koji podstiču mlade na bavljenje sportom, ali i poboljšanje infrastructure, kao što su sportski objekti i javni prostori. 

Da bi mladi imali aktivan doprinos zajednici, neophodno je njihovo aktivno učešće u donošenju odluka, međunarodna saradnja i podrška lokalne samouprave. Lokalna vlast u Vranju bi trebalo da preduzima različite inicijative za unapređenje položaja mladih, neophodno je organizovanje omladinskih parlamenata i saveta koji omogućavaju mladima da izraze svoje stavove i učestvuju u kreiranju politika, a važno je učešće mladih u međunarodnim projektima i programima kako bi stekli nova iskustva, unapredili znanje stranih jezika i razvili globalnu perspektivu.

POKS ističe da je potreban poseban osvrt i akcenat na razvoj ovakvih inicijativa i programa, a sve ove oblasti zajedno čine složen mozaik položaja mladih u Vranju. Aktivno angažovanje svih društvenih aktera, uključujući lokalnu samoupravu, nevladine organizacije, obrazovne institucije i same mlade, neophodno je za unapređenje njihovog položaja i stvaranje boljih uslova za budućnost.

Pratite InfoVranjske.rs i na Facebook stranici portala.    1. Darko 20/05/2024
    2. Da 20/05/2024

    Ostavi komentar