Plan razvoja grada: Od OMLADINE i SPORTA – Ostao samo NEŠI

Eko Taxi Vranje

Strateški dokument Plan razvoja grada 2021. – do 2030. godine u okviru oblasti sporta i omladine bavi kao prioritetnim ciljem razvojem sporta i unapređenje položaja mladih.

Kao polazne vrednosti uzeta je statistika koja govori o tome da u vranju postoji • 32 sportska terena u osnovnim i srednjim školama
 • 17 sportskih sala u osnovnim i srednjim školama,
 • 4 bazena na teritoriji grada Vranja
 • 32 dečija igrališta

Ono što se nametnulo kao nedostatak , navodi se u dokumentu je činjenica da u gradu ne postoji potpuno zaokružen sistem za kontinuirano  unapređenje položaja mladih kroz međusektorsku koordinaciju, pa je u navedenom periodu kao strateški cilj navedeno da treba povećati broj mesta za sport i rekreaciju, te da se planira da do 2030. godine Vranje ima na teritoriji grada

 • 50 sportskih terena u osnovnim i srednjim školama
 • 20 sportskih sala u osnovnim i srednjim školama,
 • 5 bazena na teritoriji grada Vranja
 • 60 dečijih igrališta

Sport je oblast od višestrukog pozitivnog uticaja na društvo u celini, sa posebnim osvrtom na fizičko i psihičko zdravlje ljudi, a posebno dece i mladih. Briga o deci i mladima je jedan od postulata savremenog društva. Navedene oblasti su deo razvojne politike kako Evropske unije, aktivnosti Ujedinjenih nacija, jedan su od prioriteta Vlade Republike Srbije.

Planom razvoja grada, kako se navodi u nacrtu dokumenta predviđeno je  ulaganje u sport i u cilju unapređenja sportske infrastrukture, razvoj školskog sporta, podršku radu različitim organizacijama, razvoj vrhunskog sporta, kontinuirano promovisanje značaja sporta i zdravih stilova života.  Unapređenje položaja mladih uključuje i kvalitetnije i bolje obrazovanje, veće šanse za zapošljavanje i samozapošljavanje, uključivanje mladih u proces donošenja odluka i njihovu društvenu afirmaciju, zdravstvenu zaštitu itd.

Pomenuti dokument podrazumeva i mere kojim se radna grupa bavi.

Prva mera se odnosi na  razvoj sportske infrastrukture sa pratećim sadržajima,  modernizacija, unapređenje i opremanje ustanova, organizacija,  saveza, klubova u oblasti sporta. U te svrhe koristiće se sredstva iz budžeta grada. Državne kase ali i domaćih i međunarodnih donatora, a predviđeno je 500.000.000,00 dinara na godišnjem nivou.

Zanimljivo je da se poseban akcenat stavlja kada je u pitanju unapređenje sportske infrastrukture na ruralna područja.

Od velikog značaja za održivi razvoj je izgradnja i opremanje sportsko – rekreativnih kapaciteta na Besnoj kobili i u Vranjskoj Banji, kao i Aleksandrovačkom jezeru (po okončanju projekta njegove sanacije). Na teritoriji grada (urbanom jezgru) je potrebno unaprediti infrastrukturno i urediti atraktivne celine za razvoj sporta poput Sportskog centra, nastaviti sa izgradnjom i rekonstrukcijom igrališta, bazena, sportskih objekata u okviru škola, obnoviti strelјanu, ulagati u opremu, sportske rekvizite i ostalo.

Grad Vranje će i u narednom planskom periodu nastaviti sa podrškom projektima sportskih organizacija i klubova.

Druga mera odnosi se na jačanje institucionalnih kapaciteta, primena principa dobrog  upravlјanja, unapređenje međusektorske i međunarodne saradnje,  kreiranje i primena mera afirmativne omladinske politike za šta je procenjena ukupna vrednost 200.000.000,00 dinara na godišnjem novou.

Ova mera, između ostalog, uklјučuje razvoj i unapređenje sporta, povećanje broja sekcija školskih i vanškolskih aktivnosti.

Računa se i na pobolјšan stručno pedagoški rad, edukacije i unapređena institucionalna  saradnja u okviru školskog sporta, promovisanje značaja sporta i zdravog  života kod svih grupa stanovništva, zatim podršku projektima omladinskih organizacija, sa posebnim osvrtom na projekte i aktivnosti Kancelarije za mlade grada Vranja i jačanje kapaciteta Kancelarije za mlade.

S.T.  1. Sportski Dr. 20/05/2022
  2. volim sport i rado ga se sećam 20/05/2022
  3. Olja 20/05/2022
  4. Aga 20/05/2022

  Ostavi komentar