Mural na zidu škole u BUJANOVCUU saradnji sa Kancelarijom za mlade iz Bujanovca i Srednjom školom „Sezai Suroi“, od 19. do 21. maja 2023. godine, mladi iz izbegličke, migrantske i lokalne zajednice izradili su mural na zidu škole.

Ovaj umetnički izraz bio je način da mladi iz različitih zajednica predstave svoj rad, kao i poruku koju mural nosi: razlike nas ne sprečavaju da zajedno učimo, družimo se i razmenjujemo.

Takođe, učesnici su imali priliku za međusobno upoznavanje, povezivanje i razvijanje osećaja tolerancije i bliskosti kroz zajedničku kreativnost i umetnost.

Događaj je organizovan u okviru projekta „Kulturna orijentacija i razmena u južnoj Srbiji“, koji organizacija Indigo sprovodi u partnerstvu sa kancelarijama za mlade iz Vranja, Bujanovca, Preševa i Bosilegrada i Filozofskim fakultetom iz Niša i u saradnji sa Međunarodnom organizacicijom za migracije (IOM Serbia) , uz podršku Švajcarske.

Mural në murin e shkollës në BUJANOVEC

Në bashkëpunim me Zyrën për Rini nga Bujanoci dhe Shkollën e Mesme “Sezai Suroi”, nga data 19 deri më 21 maj 2023, të rinjtë nga komunitetet e refugjatëve, mërgimtarëve dhe lokale kanë krijuar një mural në murin e shkollës.

Kjo shprehje artistike ishte një mënyrë për të rinjtë e komuniteteve të ndryshme për të prezantuar punën e tyre, si dhe mesazhi që mbart murali: dallimet nuk na pengojnë të mësojmë, të shoqërohemi dhe të shkëmbejmë së bashku.

Gjithashtu, pjesëmarrësit patën mundësinë të njihen me njëri-tjetrin, të lidhen dhe të zhvillojnë ndjenjën e tolerancës dhe afërsisë përmes krijimtarisë dhe artit të përbashkët.

Ngjarja u organizua si pjesë e projektit „Orientimi dhe shkëmbimi kulturor në Serbinë jugore“, të cilin organizata Indigo e zbaton në partneritet me zyrat rinore nga Vranja, Bujanoci, Presheva dhe Bosilegradi dhe Fakulteti Filozofik nga Nishi dhe në bashkëpunim me Organizata Ndërkombëtare për Migracionin (IOM Serbia), me mbështetjen e Zvicrës.    1. Đorđe 25/05/2023
    2. Neca87kitic8cm 25/05/2023

    Ostavi komentar