Ko je VESNA STEVANOVIĆ – Nova predsednica VIŠEG SUDA u VranjuStevanović Vesna izabrana je za novu predsednicu Višeg Suda u Vranju, ona je na tu funkciju izabrana nakon isteka V.D. mandata Mileni Stojević.

Podsećamo, Visoki savet sudstva je na sednici održanoj dana 4. aprila, 2024. godine, doneo odluku da se Stevanović bira za Predsednicu Višeg Suda u Vranju.Ona je na funkciju predsednica Višeg suda „došla“ kao sudija Apelacionog suda u Nišu.

Osnovni podaciVesna Stevanović, sudija Apelacionog suda u Nišu, rođena je 19. oktobra 1961. godine u Vladičinom Hanu.

Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu 1. novembra 1984. godine.

Pravosudni ispit položila je 22. decembar 1986. godine.

Pripravnički staž obavila je u periodu od 7. novembra 1985. godine do 31. decembra 1986. godine u Opštinskom sudu u Vranju.

U periodu od 14. juna 1989. godine do 9. aprila 1990. godine bila je sekretar u Bolnici MC Vranje.

U periodu od 10. aprila 1990. godine do 31. oktobra 1995. godine bila je sudija za prekršaje u Vranju.

Dana 1. novembra 1995. godine stupila je na sudijsku funkciju u Opštinski sud u Vranju. Postupala je u istražnoj i prvostepenoj krivičnoj materiji i bila je predsednik krivičnog odeljenja.

Dana 9. septembra 2002. godine stupila je na sudijsku funkciju u Okružni sud u Vranju, gde je postupala u krivičnoj materiji, kao istražni sudija i prvostepeni krivični sudija, a bila je i predsednik krivičnog veća, postupala je u drugostepenoj krivičnoj materiji i bila predsednik krivičnog odeljenja. U periodu od 2006. godine do 2010. godine bila je i portparol suda.

Dana 1. januara 2010. godine stupila je na sudijsku funkciju u Apelacioni sud u Nišu. Postupa u drugostepenoj i trećestepenoj krivičnoj materiji, maloletničkim predmetima i u predmetima suđenja u razumnom roku. Zadužena je za praćenje i evidenciju odluka Evropskog suda za ljudska prava, Ustavnog suda, stručnih rsferata i sudske prakse drugih sudova i od 14.12.2018, godine je član redakcije za izbor najznačajnijih sudskih odluka Apelacionog suda u Nišu, radi unošenja u bazu sudske prakse Vrhovnog suda.

Poseduje više sertifikata, među kojima je Sertifikati Pravosudnog centra o specijalističkoj obuci za primenu Zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivično pravnoj zaštiti maloletnika, za učinioce i za žrtve od 2005. godine. U periodu od 2006. godine do 2009. godine, bila je predavač na seminarima za sudije i tužioce opštinskih i okružnih sudova, kao i advokata na temu „Specijalistička obuka prema Zakonu o maloletnim učinioca krivičnih dela i krivično pravnoj zaštiti maloletnika“.

Stručni radovi

Objavila je stručne i naučne radove: Mesto zločina i prikupljanje biološkog materijala za DNK analizu – Pavija i Beograd 2007. godine; Maloletnici i krivična dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja Publikacija Novi Sad, oktobar 2008. godine; Nehat kao oblik vinosti – publikacija na Pravnom fakultetu u Nišu u sklopu magisterijuma; Zaštita životne sredine sa aspekta ljudskih prava u Srbiji i u praksi Evropskog suda za ljudska prava“ Zlatibor, decembar 2010. godipe; Zaštita dece žrtava kod krivičnih dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja“, Beograd, novembar 2011. godine; Iskustvena analiza postupanja prvostepenih sudova u maloletničkim predmetima na području Apelecionog suda u Nišu“, bilten Vrhovnog kasacionog suda, april 2012. godine; Primena mere pritvora i alternativnih mera prema maloletnicima u toku postupka na području Apelacionog suda u Nišu“ – Bilten Vrhovnog kasacionog suda, Zlatibor, septembar 2013. godine; Propusti na strani pešaka- uzrok saobraćajne nezgode u praksi Apelacionog suda u Nišu“ – Divčibare, novembar 2014. godine; Značaj prvenetva prolaza za analizu saobraćajne nezgode sa sudskog aspekta“- Perućac, 2015. godine – Simpozijum „Veštačenje saobraćajnih nezgoda i prevara u osiguranju“; Alternativne mere umesto pritvora“-Vrnjačka banja, 2016. godine i mnogi drugi.

Bila je prisutna i na međunarodnom seminaru -Kulturni uticaj genetike na pravne propise, Pavija (Italija), septembar 2007. godine. Prezentovala je svoj rad „Mesto zločina i sakupljanje biološkog matsrijala za DPK analizu“.

Bila je predavač na skupovima na treningu za sudije, javne tužioce i policiju koji je održan u organizaciji Misije OEBS-a u Srbiji iz oblasti DNK – novembar 2008. godine; na temu „Propisi u oblasti životne sredine i sporedno krivično zakonodavstvo Republiks Srbije“, 2010. godine na Paliću; na seminaru „Izricanje mera bezbednosti i zaštitnih mera maloletnicima prema novom Zakonu o bezbednosti saobraćaja“, avgusta 2010. godine na Fruškoj Gori; na seminaru na temu „Zaštita životne sredine sa aspekta ljudskih prava u Srbiji i u praksi Evropskog suda za ljudska prava“ 2010. godine na Zlatiboru. Takođe je bila učesnik seminara na temu „Finansijske i krivične istrage i ocena dokaza“ – projekat Pravosudne akademije, obuka za sudije i tužioce, maja 2018. godine; učesnik Okruglog stola kancelarije Visokog Komeserijata za izbeglice (1JKNSK), na temu „Zaštita od nasilja u porodici i izbegličkoj i raseljeničkoj populaciji u Republici Srbiji -2007. godine – Beograd; učesnik seminara na temu „Sprečavanje pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti“; učesnik seminara Centra za ljudska prava u saradnji sa A1KE i Savetom Evrope na temu „Obaveze države koje proizilaze iz prava na život (član 2.) i zabrane mučenja (član 3.) Evropske Konvencije o ljudskim pravima i mnogim drugima.

Engleski jezik govori i služi se ruskim jezikom.

Pratite InfoVranjske.rs i na Facebook stranici portala.  1. Tihi 28/05/2024
  2. Travnik 28/05/2024
  3. milemarkovic 28/05/2024
  4. Luka 28/05/2024
  5. Radnik 28/05/2024

  Ostavi komentar