Aktivizam i mladi

Istraživanje: 54 odsto mladih želi da ostane u Vladičinom HANU



Centar za slobodne izbore i demokratiju CeSID i udruženje Veles su u okviru projekta „Perspektive i izazovi mladih u Vladičinom Hanu“ sproveli istraživanje javnog menja sa 350 mladih od 15 do 30 godina u Vladičinom Hanu, kao i 10 produbljenih intervjua sa predstavnicima biznisa u Vladičinom Hanu.

Projekat „Perspektive i izazovi mladih u Vladičinom Hanu“ je do inicijative Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD2) koji finansira Evropska unija (EU), a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP).



Istraživanje pokazuje da je skoro polovina mladih u Vladičinom Hanu (zbirno 49%) stava da se Vladičin Han kreće u dobrom i u uglavnom dobro pravcu. S druge strane, da se Vladičin Han kreće u veoma lošem i u lošem pravcu navodi zbirno 45% mladih. Kada smo mlade pitali da li se u Vladičinom Hanu živi bolje, isto ili lošije nego u drugim opštinama i gradovima u Srbiji, primećujemo da je najveći procenat mladih (47%) stava da se u ovoj opštini živi lošije nego u većini drugih, dok da se živi bolje nego u većini drugih opština navodi 8% mladih.

Dva problema koja u najvećoj meri ometaju život mladih u Vladičinom Hanu prema mišljenju mladih jesu odlazak mladih (26%) i nezaposlenost (20%). Zbirno posmatrano, 54% mladih navelo je da će verovatno i sigurno ostati da živi u Vladičinom Hanu. S druge strane, da ne planira da ostane da živi u Vladičinom Hanu navodi zbirno 46% mladih, od čeka 15% navodi da će se sigurno odseliti, dok 31% mladih navodi da će to učiniti verovatno.



Trenutnu saradnju mladih i lokalne samouprave u Vladičinom Hanu mladi ocenjuju prosečnom ocenom 2.67. Najveći procenat mladih (48%) deli mišljenje da je od presudne važnosti da mladi budu uključeni u proces identifikacije problema i potreba u lokalnoj samoupravi, a nešto manji procenat mladih (40%) je stava da je važno da mladi budu uključeni u identifikacije problema ali da je formalno obrazovanje važnije.

Nedovoljno radnih mesta (31%), loše plaćena radna mesta (22%) i nedovoljno mesta za kvalifikovane mlade ljude (15%) su glavni izazovi i problem sa kojima se mladi u opštini Vladičin Han suočavaju pri pristupu tržišta rad. Mladi trenutnu situaciju sa zapošljavanjem mladih u Vladičinom Hanu ocenjuju prosečnom ocenom 2.36, odnosno zbirno 53% mladih trenutnu situaciju sa zapošljavanjem malih u Vladičinom Hanu ocenjuju kao veoma lošu i lošu. Više od polovine mladih trenutnu saradnji između mladih i lokalnih preduzeća u Vladičinom Han ocenjuje kao dobro ali da bi mogla da bude bolja – 58%.

Istraživanje je takođe pokazalo da je četvrtina mladih (24%) stava da lokalna preduzeća u Vladičinom Hanu uglavnom ne daju dovoljno šansi mladim ljudima da se upoznaju sa njihovim radom i da steknu znanja koja su im neophodna kako bi lakše ostvarili zaposlenje u njima. Dok da to uopšte ne čine navodi 13% mladih. S druge strane, da lokalan preduzeća uglavnom daju šanse mladim ljudima da se upoznaju sa njihovim radom navodi 17% mladih.

Mladi su pretežno stava da je formalno obrazovanje važnije od razvoja veština i znanja za povećanje konkurentnosti mladih na tržištu rada (45% mladih je ovog stava). S druge strane, da je razvoj veština i znanja za povećanje konkurentnosti na tržištu rada od presudne važnosti smatra 37% mladih.

Spremnost da dodatno radi na ličnom obrazovanju, usavršavanju, sticanju zanata i veština kako bi lakše došli do zaposlenja primećena je kod 63% mladih iz Vladičinog Hana. Praksa u lokalnim preduzećima je način usavršavanja koji bi najviše odgovarao polovini ispitanika, dok su kurseve i obuke koje bi voli stručnjaci navelo 31% ispitanih mladih. 71% mladih deli mišljenje da je u velikoj meri važno razvijati specifične programe usmerene ka mladima kako bi se poboljšale šanse na tržištu rada.

Društvene mreže su glavni izvor informisanja o poslovnim prilikama za 59% mladih, dok su lokalni portali navedeni od strane 22% mladih kao glavni izvor informisanja o poslovnim prilikama. Facebook je društvena mreža koju koristi najveći procenat mladih (49%) kako bi se informisali o poslovnim prilikama u Vladičinom Hanu.

Rezultati ankete sprovedene među lokalnim preduzećima u Vladičinom Hanu jasno ukazuju na kompleksne izazove s kojima se mladi suočavaju u pogledu zapošljavanja i razvoja karijere u ovoj opštini.

Nedostatak interesovanja mladih za tradicionalne sektore privrede, nedovoljna promocija poslovnih prilika putem lokalnih medija, kao i potreba za većom podrškom lokalne samouprave kroz subvencije i smanjenje poreza, samo su neki od ključnih problema identifikovanih u istraživanja.

Pratite InfoVranjske.rs i na Facebook stranici portala.