ZZJZ izmerio povećnu koncentraciju čađi u decembru

Eko Taxi Vranje

Zavoda za javno zdravlje (ZZJZ) u Vranju obavio je u decembru 2016. godine 62  dnevna  merenja čađi na dva merna mesta u Vranju, a tokom četiri dana na mernom mestu u zavodu izmerena je koncentracija preko maksimalno dozvoljene vrednosti imisije.Na drugom mernom mestu u OŠ Svetozar Marković, koncentracija čađi bila je iznad maksimalno dozvoljene samo tokom jednog dana.

Na mernom mestu u ZZJZ u Vranju, emisija sumpor-dioksida bila je osam dana preko granične, odnosno tolerantne vrednosti imisije, dok na mernom mestu u „petoj školi“ koncentracija bila u dozvoljenim okvirima.

Jedan dan je bio sa vrednostima iznad granične vrednosti imisije i za azot-dioksid, ali ne i  preko tolerantne dnevne vrednosti po važećoj državnoj uredbi, dok na mernom mestu u OŠ Svetozar Marković nije bilo izmerenih koncentracija azot dioksida iznad granične, kao i tolerantne vrednosti imisije.

U decembru 2016.god. analiza aerosedimenta u mesečnim uzorcima bila je ispod maksimalno dozvoljene vrednosti za jedan mesec.

Izvori zagađenja vazduha su procesi sagorevanja fosilnih goriva u individualnim kućnim ložištima, kotlarnicama, procesi u industrijskim postrojenjima, izduvni gasovi saobraćajnih vozila i dr.

U zimskim mesecima, kada je sezona loženja dolazi do povećanih koncentracija zagađujućih materija.

Tome doprinose i meteorološki uslovi – niska temperatura, povećana vlažnost i povećani atmosferski pritisak.

Svaka od zagađujućih materija ima specifičan mehanizam delovanja na zdravlje ljudi. Najčešće dolazi do nadražaja respiratorih puteva, otežanog disanja, kašljanja, osećaja stezanja u grudima, suzenja očiju, pojačane sekrecije iz nosa.

   • Ostavi komentar