ZC Vranje prekršio zakon u postupku javne nabavke dijalizatora

Eko Taxi Vranje

ZC je morao imati u vidu imperativni karakter odredbe člana 86, stav 4 ZJN, shodno kojoj ugovor mora dodeliti ponuđaču dobara domaćeg porekla: rešenje komisije (Foto: Vranjske)

Republička komisija za zaštitu prava ponuđača u postupcima javnih nabavki donela je rešenje kojim se delimično poništava partija broj 20 otvorenog postupka javne nabavke materijala za dijalizu, koju je kao naručilac raspisao Zdravstveni centar Vranje (broj javne nabavke JN 1/2016),Tender je delimično poništen po zahtevu „Fresenius Medical Care Srbija“ d.o.o. iz Vršca.

Osim direktne finansijske štete od 120.000 dinara, koju je ZC morao da plati Vrščanim po osnovu troškova podnošenja zahteva za zaštitu prava, vranjsko zdravstvo je poništenjem ovog postupka verovatno pretrpelo mnogo veću štetu jer su se, zbog obustave postupka, dijalizatori morali nabavljati od starog dobavljača, logično u tim situacijama po znatno većim cenama za manje količine, dok se ne premosti vakuum između dva tendera.

Ovaj tender (ukupno po svim partijama vredan oko 85 miliona dinara), pratile su navodno razne kontroverze, a u vezi sa njim, iz nepoznatih razloga, donedavni menadžerski tim ZC Vranje ranije je smenio celokupni sastav prvobitne tenderske komisije.

– Ta komisija, koja se trudila da svaku sitnicu u sklopu postupka uradi u skladu sa zakonom, ipak je neposredno pre raspuštanja, i pored neviđenih pritisaka iz menadžmenta da se uslovi tendera menjaju, uspela da na Portalu javnih nabavki objavi javni poziv za podnošenje ponuda 2. marta 2016. godine, tako da komisija koja je došla posle njih nije mogla modifikovati postupak po nekim drugim zamislima.

Posledica neposlušnosti prve komisije bili su otkazi za dva člana zaposlena u Pravnoj službi ZC Vranje – kaže izvor portala Vranjske iz ZC.

Tenderom je inače ugovor o javnoj nabavci dodeljen firmi „Medicon“ d.o.o. iz Deča koja je bila za 2 procenta jeftinija od podnosioca zahteva za poništenje postupka, kompanije „Fresenius Medical Care Srbija“ d.o.o.

Međutim, Vrščani su u zahtevu ukazali da naručilac, ZC Vranje, nije primenio odredbu člana 86, stav 4 Zakona o javnim nabavkama koja predviđa da prioritet u dodeljivanju ugovora imaju „dobra domaćeg porekla“, po ceni čija visina ne premašuje pet odsto od ponude izabranog ponuđača.

Za partiju 20 (nabavka 12.000 „high flux sintetičih membrane“), „Medicon“ je ponudio cenu od 11,4 miliona dinara bez PDV-a (Vrščani nudili domaću robu za 11,8 miliona).

– Naručilac nije mogao da ugovor o javnoj nabavci u spornoj partiji dodeli izabranom ponuđaču („Medicon“, p.a), a da prethodno nije utvrdio poreklo dobra koje taj ponuđač nudi.

Imajući u vidu da je podnosilac zahteva za zaštitu prava („Fresenius Medical Care Srbija“ d.o.o) dostavio dokaz o domaćem poreklu dobara, kao i dokaz da razlika u ceni nije bila veća od 5 odsto, naručilac ZC Vranje je morao imati u vidu imperativni karakter odredbe člana 86, stav 4 Zakona o javnim nabavkama, shodno kojoj ugovor mora da dodeli ponuđaču dobara domaćeg porekla – kaže se u obrazloženju rešenja Republičke komisije za zaštitu prava ponuđača u postupcima javnih nabavki.

ZC Vranje je ostavljeno 25 dana da ponovi fazu stručne ocene ponuda i donese novu odluku, a da usput otkloni nepravilnosti konstatovane u rešenju Republičke komisije protiv čije odluke žalba nije dozvoljena.

D. Dimić  • Ostavi komentar