VRANjE Raspisan konkurs za glavnog gradskog urbanistu

Eko Taxi Vranje

Skupština grada Vranja raspisala je javni konkurs za imenovanje glavnog urbaniste Grada Vranja.Pravo prijavljivanja ima svako zainteresovano lice koje pored opštih uslova propisanih Zakonom o radnim odnosima u državnim organima ispunjava i posebne uslove propisane Zakonom o planiranju i izgradnji i Odlukom o glavnom urbanisti grada Vranja.

Uslovi su stečeno visoko obrazovanje na akademskim studijama drugog stepena  (diplomske akademske studije-master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno osnovne akademske studije u trajanju od najmanje pet godina u oblasti arhitekture i odgovarajuću licencu izdatu u skladu sa zakonom i najmanje deset godina radnog iskustva u oblasti urbanističkog planiranja i arhitekture.

Uz konkursnu dokumentaciju kandidat je u obavezi da podnese program rada za mandatni period imenovanja glavnog urbaniste grada Vranja.

Rok za podnošenje prijava je trideset dana.

Rok počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja javnog konkursa u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Prijave se podnose na adresu: Grad Vranje- Skupština Grada, ulica Kralja Milana broj 1, sa naznakom: „Za javni konkurs-imenovanje glavnog urbaniste grada Vranja“.

Vranjske  • Ostavi komentar