Oportunitetom do odvikavanja od alkohola

Eko Taxi Vranje

Čak 518 Vranjanaca u 2016. godini prihvatilo je ponudu tužilaštva za odlaganje krivičnog gonjenja, primenom načela oportuniteta, uz obavezu da kao osumnjičeni ili okrivljeni ispune određenu obavezu predviđenu zakonom.Od primene ovog načela u državni budžet uplaćeno je lane skoro 10,4 miliona dinara, i još 3,6 miliona na ime naknade štete oštećenom.

Prema podacima Osnovnog javnog tužilaštva (OJT), u sklopu primene načela oportuniteta, primenjena je mera društveno korisnog ili humanitarnog rada prema osumnjičenima ili okrivljenima u trajanju od 460 sati.

Dve osobe podvrgnute su psihosocijalnom tretmanu, a mera odvikavanja od alkohola izrečena je prema tri osobe – kaže se u godišnjem izveštaju OJT.

Sloboda se kupuje za siću

Oportunitet je uveden u srpsko zakonodavstvo izmenama Zakonika o krivičnom postupku (ZKP) 2009. godine, sa namerom da se pored uštede za državu postigne i značajan napredak u ubrzanju sudskog postupka i rastereti rad pravosudnih organa.

Javni tužilac može odložiti krivično gonjenje za krivična dela za koja je predviđena novčana kazna ili kazna zatvora do pet godina, ako osumnjičeni prihvati jednu ili više od sledećih obaveza: da otkloni štetnu posledicu nastalu izvršenjem krivičnog dela ili da naknadi pričinjenu štetu; da na račun propisan za uplatu javnih prihoda uplati određeni novčani iznos, koji se koristi za humanitarne ili druge javne svrhe; da obavi određeni društvenokorisni ili humanitarni rad;  da ispuni dospele obaveze izdržavanja; da se podvrgne odvikavanju od alkohola ili opojnih droga; da se podvrgne psihosocijalnom tretmanu radi otklanjanja uzroka nasilničkog ponašanja; da izvrši obavezu ustanovljenu pravnosnažnom odlukom suda, odnosno poštuje ograničenje utvrđeno pravnosnažnom sudskom odlukom.

U naredbi o odlaganju krivičnog gonjenja javni tužilac će odrediti rok u kojem osumnjičeni mora izvršiti preuzete obaveze, s tim da rok ne može biti duži od godinu dana.  • Ostavi komentar