Gimnazija „BORA STANKOVIĆ“ izdaje u ZAKUP više OBJEKATA u VranjuNa osnovu čl.4 . Pravilnika o upravljanju, postupku i uslovima izdavanja u zakup zgrada, posebnih delova zgrada i zemljišta legata na kojima je nosilac prava korišćenja, Gimnazija „Bora Stanković“ u Vranju, na osnovu Odluke Upravnog odbora Zadužbine i Saglanosti Školskog odbora Gimnazije „Bora Stanković“ u Vranju o davanju u zakup:

OGLAŠAVA
JAVNI POZIV ZA PRIKUPLjANjE PISANIH PONUDAZa izdavanje u zakup sledećih nepokretnosti:

 1. Objekat broj 1, porodična stambena zgrada u ulici Bore Stankovića broj 63 u Vranju, na katastarskoj parceli broj 5636, upisana u list nepokretnosti broj 422 KO Vranje 1, ukupne površine 107 m2 . Početna cena zakupnine je 200 (dvesta) dinara/m2 mesečno. U cenu nije uračunat PDV;
 2. Objekat broj 1, porodična stambena zgrada na uglu ulica Kralja Milana i Kralja Aleksandra Karađorđevića, na katastarskoj parceli broj 2505, upisana u list nepokretnosti broj 15578 KO Vranje 1, ukupne površine 179 m2, Početna cena zakupnine je 200 (dvesta) dinara/m2 mesečno. U cenu nije uračunat PDV;
 3. Pomoćni objekti – dve garaže, na katastarskoj parceli broj 2505, upisane u list nepokretnosti broj 15578 KO Vranje 1, svaka po 16 m2 po ceni od po 3.000,00 (trihiljade) dinara mesečno. U cenu nije uračunat PDV.

Objekti se ne mogu izdati u zakup za obavljanje delatnosti svih igara na sreću i obavljanje ugostiteljskih usluga sa točenjem alkoholnih pića i brze hrane i delatnosti kojima se stvara buka i zagađuje životna sredina. U ponuđenu cenu zakupa nisu uračunati troškovi koji se odnose na korišćenje objekta, kao što su: električna energija, voda, telefon, grejanje, klimatizacija, smeće, takse i sl.Pravo učestvovanja na oglasu, imaju sva zainteresovana fizička i pravna lica.

Navedeni prostor izdaje se na određeno vreme u trajanju od 2 do 5 godina u VIĐENOM STANjU.

Učesnici na oglasu su u obavezi da uplate depozit za obezbeđenje učešća na oglasu za podnetu prijavu u iznosu od jedne mesečne zakupnine nepokretnosti od početne cene iz oglasana na tekući račun Zadužbine 330-6001872-98

Učesnicima koji dobiju navedeni prostor u zakup, uplaćeni depozit uračunaće se u visinu zakupnine za dati prostor, a ostalim učesnicima oglasa uplaćeni depozit biće vraćen u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Za razgledanje objekata i bliže objašnjenje iz oglasa treba uplatiti 1.000,00 (hiljadu) dinara. Razgledanje objekta koji se daje u zakup vršiće se radnim danima od :02.11. 2023. godine do: 16.11. 2023. godine u vremenu od 10-12 časova.

Osnovni kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je visina ponuđene cene zakupa. Kao jedan od dopunskih kriterijuma za izbor najpovoljnijeg ponuđača, u slučaju da dva ili više ponuđača podnesu identičnu ponudu u pogledu visine zakupa, jesu ponuđeni uslovi plaćanja zakupnine. Drugi dopunski kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača jeste dužina trajanja zakupa.

Po sprovedenom postupku javnog prikupljanja pisanih ponuda proglašeni zakupac će zaključiti Ugovor o zakupu nepokretnosti na određeno vreme u roku od 8 dana od dana izbora najpovoljnijeg ponuđača, kojim će se detaljno regulisati međusobna prava i obaveze ugovornih strana.

Sve ponude se dostavljaju u pisanoj formi, u zapečaćenim kovertama uz naznaku “KOMISIJI ZA PONUDE NE OTVARATI” i jasnom naznakom na koju se nepokretnost odnose, na adresi Gimnazija „Bora Stanković“, ul. Partizanska br.12, Vranje.

Komisija neće razmatrati ponude podnete u otvorenoj koverti ili bez jasne naznake na koju se nepokretnost odnose. Takođe neće biti razmatrane ponude koje ne sadrže jasno određen iznos na koji ponuda glasi i ponude date pod uslovom ili se pozivaju na uslove koji nisu predviđeni u oglasu.

Uredna prijava na oglas treba da sadrži :

 • Za fizička lica: ime i prezime, adresu, broj lične karte, JMBG;
 • Za pravna lica: naziv i sedište, overenu kopiju rešenja o upisu pravnog lica u registar nadležnog organa, overenu kopiju rešenja o dodeljenom PIB-u, obrazac deponovanih potpisa;
 • Iznos zakupnine koja se nudi;
 • Dokaz o uplati depozita i broj računa na koji će se izvršiti povraćaj depozita
 • Kontakt telefon

Rok za dostavljanje ponuda je 16.11. 2023. godine do 14,00 časova.

Ponude koje stignu posle roka navedenog u prethodnom stavu smatraće se neblagovremenim. Neblagovremene ponude se neće otvarati i po okončanju postupka otvaranja će biti vraćene ponuđaču, sa naznakom da je ponuda podneta neblagovremeno.

Ponuda ponuđača za koga se utvrdi da je već bio ili jeste zakupac nepokretnosti iz legata i koji po tom ili nekom drugom osnovu ima dugovanja prema Gimnaziji „Bora Stanković“ u Vranju ili Zadužbini ili se nije pridržavao drugih ugovorenih odredaba, neće se razmatrati.

Otvaranje ponuda će se održati dana: 16.11.2023. godine, u 14,00 časova u prostorijama uprave Gimnazije „Bora Stanković“ u Vranju, u ulici Partizanska br. 12, u prisustvu Komisije formirane rešenjem Upravnog odbora.

Ukoliko podnosilac ponude, koji je odlukom Komisije izabran kao najpovoljniji ponuđač, ne zaključi ugovor u ostavljenom roku i ne uplati iznos na ime obezbeđenja urednog izvršenja svojih obaveza , smatra se da je odustao od ponude , uz gubitak prava na povraćaj depozita za obezbeđenje učešća na oglasu, u tom slučaju Komisija može predmetni objekat ponuditi prvom sledećem najpovoljnijem ponuđaču, ukoliko isti nije povezano lice u skladu sa zakonom.

Nepokretnost se ne može dati u podzakup.

Osoba za kontakt: Zorica Anđelković-sekretar škole, tel.017/400-835.


Upravitelj Zadužbine – Suzana Mišić Stanković

Pratite InfoVranjske.rs i na Facebook stranici portala.  1. Klečka 02/11/2023

  Ostavi komentar