FILM „Svi smo različiti i lepi“ prikazan u Domu kulture u PREŠEVUProjekcija filma „Svi smo različiti i lepi“ za pripadnike izbegličke zajednice i mlade održana je u Domu kulture u Preševu 16. juna. Organizator je Grupa za decu i mlade „Indigo“, u saradnji sa Kancelarijom za mlade u Preševu.

Događaj je otvorila Tamara Simonović iz grupe „Indigo“ pred velikim brojem mladih, nakon čega je usledila projekcija filma.

Sam film govori o zajedničkim aktivnostima mladih iz različitih zajednica, gde su oni kroz izjave preneli svoje kompletne utiske o ovim lepim organizovanim događajima.

Stanovnici ovog mesta pokazali su ogromno srce tolikom broju ljudi koji su u proteklih sedam godina boravili ovde. Veoma smo ponosni na mlade i sve naše građane i građanke koji dele ove vrednosti, kažu organizatori.

Dobro Jutro Srbijo Vranje

Film „Svi smo različiti i lepi“ rezultat je zajedničkog rada studenata Filozofskog fakulteta u Nišu, mladih iz Preševa i mladih pripadnika izbegličke zajednice iz ovog grada.

Događaj je deo organizacije različitih manifestacija povodom obeležavanja Svetskog dana izbeglica.

FILMI „Të gjithë jemi të ndryshëm dhe të bukur“ shfaqet në Shtëpinë e Kulturës në PRESHEV

Në Shtëpinë e Kulturës në Preshevë më 16 qershor është mbajtur shfaqja e filmit “Të gjithë jemi të ndryshëm dhe të bukur” për pjesëtarët e komunitetit të refugjatëve dhe të rinjtë. Organizator është Grupi për fëmijë dhe të rinj „Indigo“, në bashkëpunim me Zyrën për të rinj në Preshevë.

Manifestimin e hapi Tamara Simonoviq nga grupi “Indigo” para një numri të madh të rinjsh, e cila u pasua me shfaqjen e filmit.

Vetë filmi flet për aktivitetet e përbashkëta të të rinjve nga komunitete të ndryshme, ku ata përmes deklaratave kanë përcjellë përshtypjet e tyre të plota nga këto ngjarje të organizuara bukur.

Banorët e këtij vendi kanë treguar një zemër të madhe për kaq shumë njerëz që kanë qëndruar këtu në shtatë vitet e fundit. Jemi shumë krenarë për të rinjtë dhe të gjithë qytetarët tanë që ndajnë këto vlera, thonë organizatorët.

Filmi “Të gjithë jemi të ndryshëm dhe të bukur” është rezultat i punës së përbashkët të studentëve të Fakultetit Filozofik në Nish, të rinjve nga Presheva dhe të rinjve të komunitetit të refugjatëve nga ky qytet.

Aktiviteti është pjesë e organizimit të manifestimeve të ndryshme me rastin e Ditës Botërore të Refugjatëve.    1. Tričko Prvi 18/06/2023

    Ostavi komentar