Aktivizam i mladi

Akcioni PLAN 2024 – 2026: Hoće li sprečiti NASILJE među NAŠOM decom?Lokalni akcioni plan protiv vršnjačkog nasilja predviđa borbu i prevenciju ovog problema u periodu od 2024. do 2026. godine, nakon niza slučajeva nasilja u vranjskim školama i među mladima u poslednje dve godine.

Plan osim uglavnom opšte poznatih pojmova o nasilju i statistike, sadrži analizu stanja, izveštaj o sprovedenom istraživanju o prevenciji vršnjačkog nasilja u osnovim i srednjim školama, strateške ciljeve i aktivnosti.Strategijom su specifično definisana tri cilja, prevencija i sistematski rad na promeni stavova, vrednosti i ponašanja u odnosu na nasilje prema deci, intervencije usmerene ka zaštiti dece od nasilja, kao i normativni okvir, institucionalni i organizacioni mehanizmi za prevenciju i zaštitu dece od nasilja.

Roditelji su upitani da li mogu da doprinesu u stvaranju bezbednog okruženja u školi za svu decu i na koji način, a odgovorili su da se to može postići razgovorom i vaspitavanjem svog deteta, kao i ličnim primerom. Istakli su da mogu svoj doprinos dati učešćem na radionicama, vannastavnim aktivnostima, prisustvu edukacijama i druženju van škole, dok su nastavnici dali konkretne predloge.Jedna od analiza je prepoznala snage, slabosti, mogućnosti, pretnje, odnosno šta nije dobro i šta bi bilo pozitivno. Strateški ciljevi i aktivnosti predviđaju opšte, posebne ciljeve, viziju i misiju.

Osim teksta o pojmu vršnjačkog nasilja i nekoliko stavki koje bi teorijski mogle da pomognu u sprečavanju te vrste nasilja, nije dovoljno samo izvući podatke o upoznavanju sa problemom, već sprovesti i u praksi, ali definitivno na uverljiviji način od ovog akcionog plana.

Pratite InfoVranjske.rs i na Facebook stranici portala.    1. Jelena 18/04/2024

    Ostavi komentar