Mogućnost reprograma duga

Eko Taxi Vranje

Šta podrazumeva reprogram dugovanja za utrošenu struju?– Otpisuju   se  dugovanje  u  iznosu  kamate  obračunate  u  računima  koji  su dospeli  za  plaćanje  u  2012.godini,  uz  uslov  da   kupac  plati  račune  koji  dospevaju  u  2013.  i  zaključi  Sporazum  o  reprogramu  za  ostatak  duga  (umanjen  za  otpisani  deo)  –  na tri  do  24 rate, u  zavisnosti  od  visine  iznosa   ostatka duga.  Važno je  napomenuti  da  se  za  vreme  otplate  duga  (na  tri   do  24 rate)  ne  obračunava  kamata  na  taj  reprogramirani  iznos.

Ko sve ima pravo na pogodnost reprograma i da li postoje kategorije potrošača koje nemaju pravo na to?

– Svi  kupci  imaju  pravo  na  reprogram, pod  uslovom  da  imaju  dugovanje  za  utrošenu  energiju  koje  je  dospelo  pre  2013.godine   i  imaju  obračunatu  kamatu  u  2012.    Kupcima   koji  su  redvno  plaćali  obaveze   naravo  da  nije  obračunavana  kamata  već  smo  im,  u  skladu  sa  ranije  donetom Odlukom  Upravnog  odbora  EPS-a, odobravali    popust  od  5 odsto  na mesečni  iznos potrošnje. Dugovanja na  kontima  utuženja  ne  mogu  „ići  u  reprogram“.

Koliko se građana, odnosno pravnih lica, prijavilo za reprogram duga?

– Do  sada  se  javilo oko  210  kupaca  za  reprogram  duga.

Koliko na teritoriji Grada Vranja iznose dugovanja fizičkih a koliko pravnih lica?

– Na teritoriji  Vranja  sa Vranjskom  Banjom  dugovanja  na  redovnim  kontima  fizičkih  lica  iznose  975 miliona  dinara,  a  dugovanja   pravnih lica  i  privatnih  preduzetnika  na  redovnim  kontima  iznose  511  miliona . 

Kakva je procedura za reprogram, odnosno šta se dešava kad čovek dodje kod vas?

– Kupac  može  podneti  Zahtev  za  reprogram  na šalterima  ED Vranje  do  kraja  marta  2013.godine  ili  da   odmah   zaključi  reprogram  na šalterima  Elektrodistribucije,  uz  prethodno  ispunjenje  uslova  –  da   plati  račune  koji  dospevaju  u  2013.godine.  Napominjem  da  je obaveza  plaćanja  rata  dospeva   istovremena  sa  plaćanjem   računa  za  tekuću  potrošnju  koji  budu  dospevali  tokom  perioda  reprograma. Dvomesečno  neplaćanje  obaveza  po  sporazumu  (dve  rate  sa  tekućim potrošnjama)  povlači  poništenje  sporazuma  –  kao  da  sporazuma  nije  ni  bilo,   a  kupac  rizikuje  obustavu  isporuke     i  utuženje  za  dug.  • Ostavi komentar