Bez javnosti nema dobre uprave

Eko Taxi Vranje

Da bi dobro upravljanje postalo svakodnevica u jednoj zajednici, potrebna je i podrška političkih stranaka, organizacija civilnog društva, građana i svih ostalih aktera, jer njegova primena povećava poverenje u organe vlasti, daje legitimitet donetim odlukama i stvara ambijent za dalji ekonomski napredak i demokratski dijalog, kaže Dragan Mladenović, menadžer komponente “Dobro upravljanje” u Programu evropskog partnerstva sa opštinama EU PROGRES, koji finansiraju Evropska unija i Vlada Švajcarske uz podršku Vlade Srbije.Kako poboljšati upravljanje u opštinama južne i jugozapadne Srbiji?

– Svim korisnicima donacija pružamo podršku da uvide i prihvate aspekte dobrog upravljanja. A kada se lokalna vlast vodi ovim principima, onda i građani stiču veće poverenje u nju, bolje shvataju ulogu i nadležnost lokalne samouprave i aktivnije se uključuju u procese donošenja odluka. U 25 opština koje pokrivamo, pokretali smo javne debate i časove.

Šta pojam koncepta dobrog upravljanja podrazumeva?

– Mnoge definicije dobrog upravljanja zapravo su karakteristike jednog razvijenog društva ili bar ideala kojem treba težiti. U praksi, to znači da vlasti treba da pružaju odgovarajuće i efikasne javne usluge, da adekvatno i odgovorno upravljaju javnim sredstvima, da poštuju vladavinu prava na svim društvenim nivoima i u pogledu svih aktera u društvu, da suzbijaju inherentnu korupciju, štite manjinske ili ugrožene grupe društva od diskriminacije, kao i da uključuju javnost u postupke odlučivanja.

Šta pokazuju istraživanja o upravljanju lokalnim samoupravama u južnoj i jugozapadnoj Srbiji?

– Postojeće razumevanje koncepta dobrog upravljanja uglavnom se svodi na mehanizme kao što su e-uprava ili jedinstveni šalter, što predstavlja samo jedan segment. Najviše prostora za unapređenje ostalo je u domenu reforme sistema upravljanja i uključivanja građana u donošenje odluka. Uglavnom savetujemo lokalne samouprave da maksimalno iskoriste mogućnosti Interneta. Tako, na primer, mogu da objavljuju troškove poslovanja u opštini, komunalne i građevinske takse ili državne podsticaje, jer će sve to doprineti bržem privlačenju investitora.

Koliko traje proces stvaranja dobre uprave?

– Nalazimo se na samom početku i potrebno je da sve zaintersovane strane uključe svoje napore, kako bi Srbija uskoro predstavljala bolje i kvalitetnije društvo. Treba da krenemo od lokalnih zajednica, da oslušnemo njihove potrebe i postignemo društveni konsenzus o ovome.  • Ostavi komentar