Donatori uložili preko 20 miliona evra

Eko Taxi Vranje

Osnovna svrha postojanja Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj, koja u Vranju radi već pet godina, jeste da se podigne institucionalni kapacitet lokalnih samouprava i stvore uslove za otvaranje novih radnih mesta kroz privlačenje stranih investicija.Naša lokalna samouprava, jedna od osam u Srbiji, 2010. godine je dobila sertifikat Nacionalne alijanse za lokalni ekonomski razvoj (NALED), čime joj je priznato da je grad sa povoljnim poslovnim okruženjem. Šta to konkretno znači?

– Dobijanje ovog sertifikata doprinelo je daljem unapređenju poslovnog ambijenta u Vranju, uključujući i njegovu kontinuiranu promociju. Unapređen poslovni ambijent podrazumeva i proaktivan pristup lokalne samouprave (jedan od osnovnih evaluacionih kriterijuma za dobijanje sertifikata): strateško razvojno planiranje, implementaciju projekata, „paket“ podsticaja za investitore; moderne servise – uključujući pojednostavljenje procedura na lokalnom nivou; partnerstvo sa privatnim i civilnim sektorom, ali i implementaciju modela dobre prakse – Biznis inkubator centar, Zona unapređenog poslovanja BID zona, itd.

Kancelarija je do sada uradila više od 170 projekata. Koji su najznačajniji i koliko je novca preko tih projekata investirano u naš grad?

– U pitanju su projekti koje su finansirali: EU, UASID, UNDP, HELP, Svetska banka – IFC, ministarstvo za NIP i druga ministarstva i ostali donatori. Procena je da su oni do sada u naš grad uložili preko 20.000.000 evra.

Zrenjanin, Loznica i Inđija su tri lokalne samouprave u Srbiji koje beleže najveće stope privlačenja investicija i zapošljavanja. Šta je to što Vranju nedostaje da bude među njima?

– Najpre, kompletiranje infrastrukture (Koridor 10, gasifikacija, energetski kapaciteti), jer je infrastruktura jedan od determinantni razvoja i presudnih faktora investicione atraktivnosti. Takođe, nedostaje i nacionalna razvojna politika koja će dodatno uvažiti specifične potrebe određenih regiona, s obzirom na to da postoje velike regionalne razlike u Srbiji.

Koliko je u tom smisli za nas bitan Zakon o regionalnom razvoju?

– To je jedna od osnova za sprovođenje politike uravnoteženog regionalnog razvoja. Instrumenti razvojne politike se moraju usklađivati sa identifikovanim razvojnim potrebama svakog područja posebno.  • Ostavi komentar