Reciklažno dvorište za 300.000 evraUpravljanje otpadom je jedan od najvećih ekoloških problema u Srbiji. Kako će Vranje,
sa svojim Lokalnim planom upravljanja otpadom 2011-2020. godine, rešiti taj problem 

Pred odbornicama će se uskoro naći nacrt Lokalnog plana upravljanja otpadom. Šta on obuhvata?

– Lokalni plan upravljanja otpadom za grad Vranje u skladu je sa usvojenom Strategijom upravljanja otpadom Republike Srbije i u potpunosti je usklađen sa svim usvojenim planovima i strategijama Grada, koji je opredeljen regionalnom pristupu upravljanja otpadom. On obuhvata sakupljanje, transport, reciklažu, ponovnu upotrebu, tretman i konačno odlaganje otpada. To je složen proces koji podrazumeva kontrolu celokupnog sistema postupanja sa otpadom i mora biti podržan zakonskom regulativom i prostornim planiranjem.

Šta je to „Reciklažno dvorište“?

– Ekološka deponija „Meteris“ po Zakonu treba da postane regionalna deponija i nakon odobravanja sredstava od strane države ona će biti proširena. Reciklaža smeća je druga faza, za šta nam je, preko projekta PROGRES, iz republičkog Fonda za zaštitu životne sredine odobreno 300.000 evra za izgradnju „Reciklažnog dvorišta“. Ideja je da to bude na mestu gde se sada nalazi deponija šuta u Bunuševcu.

Šta Vranje dobija realizacijom ovog plana?

– Implementacijom Lokalnog plana upravljanja otpadom bi trebalo rešiti taj problem. Otpad se većim delom ne sakuplja iz ruralnih područja, pa kao posledicu, u gotovo svim selima, imamo lokalna smetlišta. Deponije na području grada, njih 185, su smetlišta koja ne ispunjavaju ni minimalne mere zaštite i treba ih hitno sanirati.

Kako stoje stvari sa opasnim i medicinskim otpadom?

– U Vranju nema opasnog otpada, odnosno otpada koji po sastavu opasnih materija može prouzrokovati opasnost po životnu sredinu i zdravlje ljudi. Što se tiče medicinskog otpada, ZC Vranje je regionalni centar za njegovo sakupljanje. Oni ga u specijalnim mašinama sterilišu i potom drobe, nakon čega on postaje komunalani otpad i odvozi se na deponiju.  • Ostavi komentar