Prijatelj ostaje prijatelj

Eko Taxi Vranje

Broj 1. u Srbiji

Kompanija “Dunav osiguranje” je 11. januara 2011. godine izvršila isplatu  po osnovu presude, na račun koji je dostavila Kompanija “Simpo”, u ukupnom iznosu od 428,5 miliona dinara 

Broj 1. u SrbijiPosle maratonskog sudskog spora koji je trajao bezmalo dve decenije, “Simpo” je od “Dunava” ovog utorka naplatio četiri miliona evra na ime osiguranja potrošačkih kredita u republikama bivše Jugoslavije.

Neko će reći da je pravda spora ali dostižna, iako bi se pre moglo zaključiti da je pomenutu sudski spor slika i prilika domaćih sudova, odnosno države u kojoj živimo poslednjih dvadeset godina. O čemu se, zapravo, radi?

TEŠKA VREMENA

“Simpo” je pokreno sudski spor protiv „Dunava“ septembra 1991 godine. U to vreme SFRJ je država koja praktično ne postoji: Slovenci su juna proglasili nezavisnost, a rat u Hrvatskoj je već buktao. Građani pomenutih republika, njih 14.920, prestali su da izmiruju svoje obaveze prema Simpu, pa je štetu izazvanu ratnom politikom Slobodana Miloševića neko morao da plati. I, ko bi drugi, ako ne „Dunav“? Oni su se bavili osiguranjem, ostali politikom.

Prva presuda u korist „Simpa“ doneta je pet godina kasnije, 3. oktobra 1996, koju je Viši privredni sud u Beogradu 5. marta 1997. godine i potvrdio, pa je „Simpo“ na ime duga naplatio od „Dunava“ 3.127.081,49 dinara.

Na drugoj strani, „Dunav“ je uložio prigovor, zaustavio izvršenje, pa tužio „Simpo“ za 14 meseci korišćenja sredstava. Onda se godinama po tom pitanju nije dešavalo ništa konkretno.

DUNAV: UREDNO PLAĆAMO OBAVEZE

Povodom tvrdnji predsednika “Simpa” Dragana Tomića da „pritiscima i nekorektnim lobiranjima“ političke strukture štite „Dunav “ u nameri da se izbegne sudska obaveza prema „Simpu“, te da se na taj način čini šteta svim građanima Srbije, a najviše onim najsiromašnijim na jugu, iz ove osiguravajuće kuće kažu da kvalitetnom uslugom i savesnim poslovanjem štiti interese preko milion klijenata širom Srbije i da sarađuju sa svim renomiranim i svetskim reosiguravajućim kućama u svetu (Lojd, Swis Re, Hanover Re i sl.), te da uživaju veliki ugled i međunarodnu reputaciju, koja se štiti i čuva i ispravnim poslovanjem, a naročito u pogledu isplata šteta u osiguranju.
– O tome govori i podatak da Kompanija Dunav, prema kriterijumima koje prati NBS, kao naš regulator, ima ažurnost u isplati naknada šteta od 99,8 %, što je vrhunski kvalitet u poslovanju. Navešćemo primer iz međusobnog poslovnog odnosa zasnovanog na osiguranju autoodgovornosti između „Dunav osiguranja“ u svojstvu osiguravača i „Simpa“ kao vlasnika kamiona, a u vezi sa saobraćajnom nezgodom u Hrvatskoj 1991. godine, za koju je bio odgovoran vozač „Simpa“. Po presudama hrvatskih sudova, kojima su obavezani i „Dunav“ i „Simpo“ kao solidarni dužnici, porodicama oštećenih Domazetović i Aberle, dana 5. januara 2007. godine, Kompanija “Dunav osiguranje” isplatila je iznos od 22.907.480,00 dinara, a  6. maja 2008. godine 9.888.908,62 dinara, što daje jasniju sliku o rizicima koje nosi osiguranje i kolike interese pokriva – navedeno je u odgovoru “Dunava”.

Vremena su bila teška, a na vlasti je bio SPS, što će reći da je ta stranka upravljala svim i svačim u ovoj državi, pa i sudovima, osiguravajućim društvima i fabrikama. Verovatno zato je neko predmet gurnuo u stranu, da sačeka bolja vremena.

Ta bolja vremena su došla deset godina kasnije, 17. aprila 2006. godine, kada je Trgovinski sud u Leskovcu doneo presudu.

– Tom presudom „Simpo“ je obavezan da „Dunav osiguranju“ isplati iznos od 1.308.404,21 dinara, na ime obračunate kamate sa procesnom kamatom, počev od 23. jula 1998. godine, pa do isplate. Presuda je prinudno izvršena u 2007. godini – navode iz Kompanije “Dunav”.

Iz „Simpa“ potvrđuju da su tim povodom ukupno platili „Dunavu“ 26.978.747,21 dinar, te da je zakon samo u tom slučaju u potpunosti primenjen (vidi antrfile).

No, to je samo intermeco; da se vratimo suštini stvari, odnosno isplati osiguranja za neizmirene potrošačke kredite. Druga prvostepena presuda u korist „Simpa“ doneta je 5. februara 2009. Prema navodima iz “Dunava”, privredni apelacioni sud je 1. jula 2010. godine odbio njihovu žalbu i potvrdio prvostepenu presudu. „Dunav“ je onda uložio reviziju, a Republički javni tužilac je podneo zahtev za zaštitu zakonitosti. Potom je Vrhovni kasacioni sud 11. novembra 2010. godine usvojio reviziju „Dunava“ i preinačio prvostepenu i drugostepenu presudu.

Rukovodstvo “Simpa”, međutim,  zbog toga uopšte nije bilo srećno, pa je na stranicama decembarskog broja fabričkih novina predsednik Dragomir Tomić naveo da je još uvek neizvesna sudbina izvršne presude prema kojoj je „Dunav osiguranje“ obavezno da „isplati deo osigurane sume uz pripadajuće kamate po osnovu osiguranja potrošačkih kredita u republikama bivše Jugoslavije“. Štaviše, on je naveo da „pritiscima i nekorektnim lobiranjima“ političke strukture štite „Dunav osiguranje“ u nameri da se izbegne sudska obaveza prema „Simpu“, te da se na taj način čini šteta svim građanima Srbije, a najviše onim najsiromašnijim na jugu.

KO JE GDE BIO U MEDjUVREMENU

I, plodovi su stigli vrlo brzo.

– Kompanija “Dunav osiguranje” je 11. januara 2011. godine izvršila isplatu  po osnovu presude u ovom  sudskom sporu, na račun koji je dostavila Kompanija “Simpo”, u ukupnom iznosu od 428,5 miliona dinara,  uključujući i dosuđene sudske troškove, čime je u potpunosti dobrovoljno izmirila sve navedene obaveze. Na ovaj način je, posle 19 godina, sudski spor između dve kompanije  okončan – tvrde u “Dunavu”, dokazujući da izvršenje sudske presude nije dovedeno u pitanje.

Međutim, u “Simpu” smatraju da im sleduje više – ukupno 12 miliona evra – i žale se na nedoslednost sudova u primeni zakona (vidi okvir). Naravno, može biti da su oni u pravu, ali je zato pitanje šta bi se dogodilo kada bi svi domaći pravosudni organi počeli savesno i u razumnom roku da primenjuju zakon? Utisak je da bi “Simpo” bio visoko na listi prioriteta izvršnih organa po osnovu neplaćenih obaveza za struju, vodu, firmarine, poreze, doprinose, a da ne govorimo o sporovima koje protiv vranjske kompanije vode privatna i pravna lica. No, tu je u pomoć priskočila država, i predložila otpis i otpust od oko 80 miliona evra, ma koliko Tomić tvrdio da “Simpo” nije njeno mezimče. A, sa još četiri miliona evra keša pride može lepo da se diše neko vreme.

SIMPO
MALO JE!

Prema podacima iz berzanskog prospekta, „Simpo“ je bio tužilac u sporu sa “Dunavom” P.br. 811/97 (TS Leskovac, 5.452.540,00 din.sa kam od 24.01.1994), a tužena strana u sporu P. br. 2698/98 (Trgovinski sud Leskovac, vrednost 1.617.233,97 dinara, sa kamatom od 6. jula 1998). Vranjske su rukovodstvu “Simpa” postavile nekoliko pitanja u vezi toga, a odgovor Kompanije prenosimo integralno.
– Spor „Simpa“ protiv „Dunav osiguranja“ za neisplaćene potrošačke kredite po ugovoru, koji je zaključen 1987. godine, pokrenut je septembra 1991. godine.
Prva presuda u korist SIMPA doneta je 3. oktobra 1996. godine na iznos od 5.452.540 dinara, sa zateznom kamatom počev od 24. januara 1994. godine. Istom presudom odbijen je protivtužbeni zahtev „Dunav osiguranja“. Viši privredni sud u Beogradu je 5. marta 1997. godine potvrdio prvostepenu presudu i SIMPO je na ime duga naplatio od „Dunav osiguranja“ 3.127.081,49 dinara. Na ovo rešenje u izvršenju „Dunav osiguranje“ je 1997. godine uložio prigovor, čime je zaustavljeno izvršenje, te je po tom osnovu  vraćen glavni dug.  Na osnovu tužbe „ Dunav osiguranja“ za četrnaest meseci korišćenja sredstava, SIMPO je 2007.godine platio „ Dunav osiguranju“ 26.978.747,21 dinar na ime zatezne kamate.
Druga prvostepena presuda u korist SIMPA doneta je 5. februara 2009. godine, kojom se „Dunav osiguranje“ a.d. Beograd obavezuje da SIMPU ispalti glavni dug u iznosu od 4.651.689,70 dinara sa kamatom od 24. januara 1994. godine, kao i troškove postupka u iznosu od 716.254 dinara.
Visina glavnog duga sa kamatom na dan 1. septembar 2010. godine iznosila je 1.249.058.361,27 dinara, odnosno oko 12 miliona evra.
Na ovu presudu „Dunav osiguranje“ je uložio žalbu, ali je ona odbijena od strane Privrednog apelacionog suda u Beogradu, 1. jula 2010. godine, čime je prvostepena presuda postala izvršna 23. avgusta 2010. godine.
U vremenu od dana izvršnosti presude do 1. septembra 2010. godine, a u cilju smanjenja troškova izvršenja, SIMPO je vodio pregovore sa „Dunav osiguranjem“ o dobrovoljnom izvršenju pomenute presude.
U toku pregovora „Dunav osiguranje“ je prvo prihvatio, a zatim odbio da dobrovoljno izvrši predmetnu presudu, pa je na predlog SIMPA Privredni sud u Beogradu, 2. septembra 2010. godine, doneo rešenje o izvršenju ove presude, ali ga nije dostavio odmah na izvršenje Službi prinudne naplate u Kragujevcu, već ga je odmah odložio na 90 dana.
Članom 5. Zakona o izvršnom postupku ( „Sl glasnik RS“, br 125. od 22.11.2004.) propisano je da je kod postupka izvršenja sud dužan da postupa „hitno“ i rokovi koje određuje za preduzimanje određenih radnji ne mogu biti duži od tri dana.
„Dunav osiguranje“ koristi pomenuto odlaganje, ne izvršava presudu, već upućuje vanredne pravne lekove – reviziju i preko javnog tužioca zahtev za zaštitu zakonitosti.
Vrhovni kasacioni sud u Beogradu povodom ovih pravnih lekova, 11. novembra 2010.godine, donosi presudu kojom preinačava prvostepenu i drugostepenu presudu u delu kamate na taj način što izostavlja primenu Zakona o zateznoj kamati, čime se dug „Dunav osiguranja“ prema SIMPU znatno umanjuje bez zakonskog osnova.
Sve ovo ukazuje na nedoslednost u primeni pozitivnih zakonskih propisa u istoj pravnoj stvari, među istim strankama, uz postojanje istog pravnog osnova. U jednom slučaju primenjuje se Zakon o zateznoj kamati kada su interesi „Dunav osiguranja“ u pitanju, a kada je u pitanju SIMPO izostavlja se primena tog zakona, čime se SIMPU nanosi velika šteta.
I ovako umanjen dug, za više od polovine, „Dunav osiguranje“ do danas nije platio SIMPU, već je tražio tehničku ispravku presude Vrhovnog kasacionog suda, što i dalje ukazuje na neizvesnost izvršenja ove sudske odluke.
Pored ovog, „Dunav osiguranje“ je pokrenulo još dva spora protiv SIMPA, od kojih je jedan spor izgubio, a drugi dobio i gde je u celosti primenjen Zakon o zateznoj kamati, a koji se upravo odnosi na vraćanje sredstava po ranije ukinutoj presudi za potrošačke kredite, koji smo naveli.
Upravo ova konstatacija se odnosi na spor P. br. 2698/98, koji ste naveli u Vašem pitanju.
                                                                                                                     Rukovodstvo „Simpa”

Bilo kako bilo, vrzino kolo sa neplaćenim potrošačkim kreditima iz 1991. se nekako razmotalo. Radi kompletnog utiska, nije zgoreg pomenutu i podatak da je nekako baš u vreme kada je po drugi put doneta prvostepena presuda u ovom sporu, februara 2009, za vršioca dužnosti generalnog direktora “Dunava” postavljena Milenka – Mila Jezdimirović. Javnosti ovo ime ne znači puno, ali prema pisanju medija, g-đa Jezdimirović je na to mesto došla po preporuci SPS-a kao vrstan stručnjak. Ona je radila 25 godina u Ministarstvu finansija (od 1977. do 2002. godine), da bi potom otišla u „Komercijalnu banku“, gde je obavljala i poslove specijalnog savetnika. U međuvremenu, nekoliko godina, od 2005. do 2009, bila je član Upravnog, odnosno Nadzornog odbora “Simpa”.  • Ostavi komentar